انجام خدمات حسابداری شامل؛

  • تنظیم اظهارنامه مالیاتی
  • نگارش دفاتر روزنامه و کل
  • تهیه زونکن اسناد و مدارک شامل؛ اسناد حسابداری، ترازنامه، سود و زیان، تراز آزمایشی و…