مشاوران مالیاتی در قوانین مالیاتی متخصص هستند. آن‌ها با تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی و تعیین موقعیت مالیات دهندگان برای بهینه‌سازی مالیات کوتاه مدت و بلندمدت به شرکت‌ها خدمت‌رسانی می‌کنند. این افراد، رابطان قوی هستند که می‌توانند قوانین مالیاتی را به زبان ساده و قابل فهم برای مخاطبان توضیح دهند. مشاوران مالیاتی در طول سال با مدیران شرکت‌ها همکاری نزدیک دارند تا این اطمینان حاصل شود که پرداخت مالیات و جرائم به حداقل می‌رسد.