نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری به شرح زیر می‌باشد؛

  1. تا ۱۵۰ میلیون تومان درآمد؛   ۱ میلیون تومان
  2. از ۱۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان؛   ۱/۵ میلیون تومان
  3. از ۳۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان؛   ۲ میلیون تومان