نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری برای شرکت ها به شرح زیر است؛

۱- اظهارنامه مالیاتی؛ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

۲- تحریر دفاتر روزنامه و کل و تکمیل زونکن مدارک شامل؛ اسناد حسابداری، گزارش تراز آزمایشی قبل و بعد از بستن حسابها در سطح کل و معین، ترازنامه، سود و زیان؛ حدود ۸۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان

——————————

جمع کل؛ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان